خرید عدسی همواره برای افراد عینک ای یکی از چالش های روز می باشد، برای خرید عدسی با کیفیت برای عینک می بایست هزینه های نسبتا بالایی پرداخت نمود، برای کاهش این مبالغ و خرید عدسی با کیفیت تر و با قیمت مناسب تر می توانید از کد های تخفیف زیر برای محصولات درج شده استفاده نمایید. محدودیتی برای استفاده و خرید، با این کد های تخفیف وجود ندارد.


نام محصول
مبلغ تخفیف
کد تخفیف
1
1.050.000
OptexOFFC
2
250.000
OPoffT
3
250.000
CIVILOFFoptex
4
500.000
OptexOFFGH
5
300.000
ciCiOFF
6
100.000
opTEXoffs