مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) - ویرایش 95

/moghararat-meli-mabhas-13

این کتاب شامل مقررات مربوط به طرح و نصب تأسیسات برقی ساختمانها با هدف تضمین ایمنی افراد استفاده کننده از آنها و نیز سلامت ساختمان، تأسیسات و محتویات می باشد.


دانلود مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) - ویرایش 92

/moghararat-meli-mabhas-12

این کتاب شامل حداقل ضوابط و مقررات به منظور تأمین ایمنی و بهداشت عمومی در هنگام اجرای عملیات ساختمانی است.


دانلود مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای صنعتی ساختمان) - ویرایش 92

/moghararat-meli-mabhas-11

این مبحث دربرگیرنده ضوابط کلیات، مصالح، نقشه ها و مدارک فنی، شالوده، ملاحظات معماری، ملاحظات اجرایی و رواداری های هر یک از سیستم های سازه ای صنعتی ساختمان می باشد.


دانلود مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادی) - ویرایش 92

/moghararat-meli-mabhas-10

هدف از تدوین مبحث دهم ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی، قابلیت بهره برداری و پایایی سازه های فولادی فراهم شود.


دانلود مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) - ویرایش 92 ، منابع ازمون نظام مهندسی

/moghararat-meli-mabhas-9

این کتاب در خصوص مقررات مربوط به طرح و اجرای سازه های بتن آرمه و مشخصات مواد و مصالح تشکیل دهنده آنها است.


دانلود مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي) - ویرایش 92

/moghararat-meli-mabhas-8

این کتاب شامل مباحثی درخصوص ساختمان های بنایی مسلح ، محصور شده با کلاف و غیرمسلح تدوین شده است.


دانلود مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ایران (پی و پی سازی) - ویرایش 92

/moghararat-meli-mabhas-7

در این مبحث به قضاوت مهندسی از تفسیر مشاهدات و نتایج آزمایش ها تکیه بیشتری می شود. در این ویرایش عمدتا به حالات حدی نهایی و بهره برداری پرداخته شده است.


دانلود مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) - ویرایش 92

/moghararat-meli-mabhas-6

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان که مربوط به "بارهای وارد بر ساختمان" است اولین بار در سال 1380 منتشر گردید و استاندارد 519 و استاندارد 2800 را در برگرفت.


دانلود مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی) - ویرایش 92

/moghararat-meli-mabhas-5

هدف از تدوین مبحث پنجم ارائه مشخصات فنی مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی به منظور حفظ ایمنی، بهداشت، محیط زیست، دوام مناسب و صرفه اقتصادی در ساختمان است.


دانلود مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) - ویرایش 96

/moghararat-meli-mabhas-4

این مبحث تعیین کننده شکل، حجم و نحوه قرارگیری مجاز ساختمان در زمین و فضاهای باز آن و مقررات مربوط به حداقل های الزامی فضاها و تامین نور و تعویض هوای آن ها و همچنین ضوابط اختصاصی برخی تصرف های متداول است.


مشاوره در واتس آپ