این کتاب در خصوص مقررات مربوط به طرح و اجرای سازه های بتن آرمه و مشخصات مواد و مصالح تشکیل دهنده آنها بوده و مشتمل بر بیست فصل به شرح زیر می باشد:

فصل اول :کلیات
9-1-1 هدف
9-1-2 دامنه کاربرد
9-1-3 مبانی طراحی
9-1-4 ضوابط خاص برای تامین ایمنی در برابر زلزله
9-1-5 واحدها
9-1-6 علایم و اختصارات

فصل دوم : شرایط کلی ارايه و تصویب طرح و نظارت
9-2-1 ارائه طرح و محاسبه ، نقشه ها ومدارک فنی
9-2-2 نظارت و بازرسی
9-2-3 آزمایش بارگذاری
9-2-4 تصویب روشهای خاص طراحی یا اجرا

فصل سوم : مصالح و اجزاي بتن
9-3-1 کلیات
9-3-2 سیمان
9-3-3 سنگدانه يا مصالح سنگي
9-3-4 آب
9-3-5 مواد افزودنی
9-3-6 مواد جایگزین سیمان يا مكمل سيمان

فصل چهارم : میلگردهای مصرفي
9-4-0 علائم اختصاری
9-4-1 ميلگردهاي فولادي
9-4-2 ميلگردهاي كامپوزيتي

فصل پنجم : مقاومت بتن
9-5-0 علائم اختصاري
9-5-1 كليات          
9-5-2 مباني تعيين نسبتهاي اختلاط بتن
9-5-3 تعيين نسبتهاي اختلاط بر اساس تجربه كارگاهي و مخلوط هاي آزمايشي

فصل ششم : پايايي(دوام)بتن و ميلگردهاي فولادي
9-6-1 کلیات
9-6-2 مكانيزمهاي كاهنده پايايي
9-6-3 ضوابط ويژه براي افزايش پايايي در شرايط محيطي مختلف
9-6-4 دسته بندي شرايط محيطي و الزامات بتن مسلح در معرض يونهاي كلريد
9-6-5 تخمين عمر مفيد ساختمانهاي بتن مسلح
9-6-6 دوام در محيطهاي در معرض دوره هاي يخ زدن و آب شدن
9-6-7 تدابير احتياطي در محيطهاي سولفاتي
9-6-8 پوشش بتني روي ميلگردها

فصل هفتم : اجراي بتن
9-7-1 نیروی انسانی ، تجهیزات و آماده سازی محل بتن ریزی
9-7-2 اختلاط بتن
9-7-3 انتقال بتن
9-7-4 بتن ریزی
9-7-5 ماله کشی و پرداخت بتن
9-7-6 عمل آوردي
9-7-7 بتن ریزی در شرایط ویژه
9-7-8 روش های ویژه کاربرد بتن
9-7-9 کنترل و بازرسی

فصل هشتم : اجراي بتن در شرايط غير متعارف
9-8-1 شرايط غير متعارف
9-8-2 اجراي بتن در هواي گرم
9-8-3 ضوابط ويژه اجراي بتن در مناطق ساحلي خليج فارس و درياي عمان
9-8-4 ضوابط ويژه اجراي بتن در هواي سرد
9-8-5 مشخصات بتن پمپي(پمپ شونده)
9-8-6 مشخصات بتن هاي پاشيدني(شاتكريت)
9-8-7 مشخصات بتن هاي مصرفي براي بتن ريزي از طريق ترمي(قيف و لوله)
9-8-8 مشخصات بتن هاي مصرفي در شمع هاي بتني در جاريز
   
فصل نهم : بتن هاي ويژه
9-9-0 علائم اختصاری
9-9-1 کلیات
9-9-2 بتن پر مقاومت
9-9-3 بتن اليافي
9-9-4 بتن خود تراكم
9-9-5 بتن اصلاح شده با پليمر
9-9-6 بتن سنگين
9-9-7 بتن سبك

فصل دهم : ارزيابي و كنترل كيفيت و بازرسي بتن و مصالح مصرفي
9-10-0 علائم اختصاری
9-10-1 كليات
9-10-2 ضوابط پذيرش سيمانهاي پرتلند
9-10-3 ضوابط پذيرش سنگدانه هاي مصرفي در بتن
9-10-4 ضوابط پذيرش آب مصرفي در بتن
9-10-5 ضوابط پذيرش مواد افزودني مصرفي در بتن
9-10-6 ضوابط پذيرش پوزولان ها و مواد شبه سيماني
9-10-7 ضوابط پذيرش ميلگردهاي مصرفي در بتن
9-10-8 ضوابط پذيرش بتن هاي مصرفي در كارگاه
9-10-9 كنترل و بازرسي بتن و اجراي آن

فصل یازدهم : ضوابط فولادگذاري
9-11-1 بريدن ميلگردها
9-11-2 خم كردن ميلگردها
9-11-3 جايگذاري و بستن آرماتورها
9-11-4 كاربرد توام انواع مختلف فولاد
9-11-5 رواداري ها
9-11-6 نقشه ها و جزئيات لازم براي اجراي ميلگردها

فصل دوازدهم : ضوابط قالب بندي در بتن،لوله ها و مجراهاي مدفون و درزهاي بتن
9-12-0 علائم اختصاری
9-12-1 كليات و تعاريف
9-12-2 درزهاي بتن

فصل سیزدهم : اصول تحليل و طراحي
9-13-0 علائم اختصاری
9-13-1 گستره
9-13-2 اهداف طراحي
9-13-3 اصول پايه طراحي
9-13-4 ضرايب ايمني
9-13-5 اعضاي سازه اي
9-13-6 اصول تحليل
9-13-7 مشخصات مصالح
9-13-8 مشخصات هندسي
9-13-9 بارگذاري
9-13-10 طراحي در حالت حدي نهايي مقاومت
9-13-11 كنترل در حالت حدي بهره برداري

فصل چهاردهم :خمش و بارهاي محوري
9-14-0 علائم اختصاري
9-14-1 گستره
9-14-2 حالت حدي نهايي مقاومت در خمش و نيروي محوري
9-14-3 فرضيات طراحي مقطع
9-14-4 ضوابط كلي طراحي
9-14-5 محدوديتهاي آرماتورها در قطعات خمشي
9-14-6 ضوابط تيرهاي T شكل و تيرچه هاي بتني
 9-14-7 فاصله تكيه گاههاي جانبي قطعات خمشي
  9-14-8 ابعاد طراحي براي قطعات فشاري
9-14-9 محدوديتهاي آرماتورها در قطعات فشاري
9-14-10 مقاومت اتكايي
9-14-11 محدوديتهاي فولادگذاري جهت اعضاي خمشي يا فشاري
 
فصل پانزدهم :برش و پيچش
9-15-0 علائم اختصاري
9-15-1 گستره
9-15-2 حالت حدي نهايي مقاومت در برش
9-15-3 نيروي برشي مقاوم تامين شده توسط بتن
9-15-4 نیروی برشي تامين شده توسط آرماتورها
9-15-5 ضوابط كلي طراحي براي برش
9-15-6 محدوديت آرماتورهاي برشي
9-15-7 حالت حدي نهايي پيچش
9-15-8 لنگر پيچشي مقاوم تامين شده توسط آرماتورهاي پيچشي
9-15-9 تركيب پيچش و خمش-پيچش و برش
9-15-10 محدوديت هاي آرماتورهاي پيچشي
9-15-11 لنگر پيچشي نهايي در اعضاي ساختمان هاي نامعين
9-15-12 جزئيات تكميلي آرماتورهاي عرضي
9-15-13 برش اصطكاكي  
9-15-14 ضوابط ويژه براي اعضاي خمشي با ارتفاع زياد(تيرهاي عميق)
9-15-15 ضوابط ويژه براي دستكها و شانه ها
9-15-16 ضوابط ويژه براي ديوارها
9-15-17 ضوابط ويژه براي دالها و شالوده ها
9-15-18 ضوابط ويژه براي اتصالات قابها

فصل شانزدهم : اثر لاغري و كمانش
9-16-0 علائم اختصاری
9-16-1 گستره
9-16-2 كليات
9-16-3 طبقات مهار شده جانبي
9-16-4 طول آزاد قطعات فشاري
9-16-5 طول موثر قطعات فشاري
9-16-6 شعاع ژيراسيون
9-16-7 ضوابط اثر لاغري
9-16-8 روش تشديد لنگرهاي خمشي
9-16-9 حداقل برو محوري بار
9-16-10 اثر لاغري در قطعات فشاري تحت اثر خمش دو محوره
9-16-11 تشديد لنگر خمشي در قطعات خمشي متصل به قطعات فشاري 

 فصل هفدهم : تغيير شكل و ترك خوردگي
9-17-0 علائم اختصاری
9-17-1 گستره
9-17-2 تغيير شكل
9-17-3 ترك خوردگي ها 

فصل هجدهم : طراحي دال
9-18-0 علائم اختصاری
9-18-1 گستره
9-18-2 تعاريف
9-18-3 ضوابط كلي طراحي دال ها
9-18-4 آرماتورگذاري در دال ها

فصل نوزدهم : طراحي ديوار
9-19-0 علائم اختصاری
9-19-1 گستره
9-19-2 تعاريف
9-19-3 ضوابط كلي طراحي
9-19-4 محدوديت آرماتورها
9-19-5 ديوارهاي باربر
9-19-4 ديوارهاي برشي
9-19-4 ديوارهاي حائل

فصل بیستم : طراحي شالوده
  9-20-0 علائم اختصاری
  9-20-1 گستره
  9-20-2 تعاريف
  9-20-3 ضوابط كلي طراحي    
  9-20-4 ضوابط تعيين بارهاي وارد بر شالوده ها                    
  9-20-5 آرماتورهاي شالوده ها و شمع ها و محدوديتهاي آنها                              
  9-20-6 انتقال نيرو از پاي ستون،ديوار يا ستون پايه بتني به شالوده                              
  9-20-7 محدود كردن حركت نسبي شالوده ها                              
  9-20-8 آرماتورهاي حرارت و جمع شدگي در شالوده ها                              

فصل بیستم و يكم:مهار و وصله آرماتور
  9-21-0 علائم اختصاری
  9-21-1 گستره
  9-21-2 مهار ميلگردها
  9-21-3 ضوابط مهار آرماتورهاي خمشي  
  9-21-4 وصله ميلگردها                      

فصل بیستم و دوم : ضوابط ويژه طراحي در برابر آتش سوزي
  9-22-0 علائم اختصاری
  9-22-1 گستره
  9-22-2 مدت زمان مقاومت در برابر حريق
  9-22-3 اثر تغييرلت درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفي    
  9-22-4 ملاحظات طراحي          
           
 فصل بیستم و سوم: ضوابط ويژه براي طراحي در برابر زلزله
  9-23-0 علائم اختصاری
  9-23-1 گستره
  9-23-2 ضوابط كلي طراحي    
  9-23-3 ضوابط ساختمانهاي با شكل پذيري متوسط                    
  9-23-4 ضوابط ساختمانهاي با شكل پذيري زياد

فصل بیستم و چهارم : طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيده

  9-24-0 علائم اختصاری
  9-24-1 گستره
  9-24-2 تعاريف
  9-24-3 روشهاي پيش تنيدگي بتن    
  9-24-4 ضوابط كلي طراحي                    
 9-24-5 مشخصات بتن مصرفي                              
  9-24-6 فولاد پيش تنيدگي                              
  9-24-7 حالتهاي حدي نهايي مقاومت                            
  9-24-8 كنترل پايداري قطعات بتن پيش تنيده
  9-24-9 حالت حدي بهره برداري
  9-24-6 طراحي برشی
  9-24-7 پيچش
  9-24-8 كنترل مقاومت در پشت گيره ها و خفت انداختن سيم ها
  9-24-8 جزئيات اجرائي
  9-24-9 ضوابط مربوط به آرماتورهاي معمولي

  • فرمت فایل اصلی: PDF
  • تعداد صفحات: 391
  • حجم فایل : 2 مگابایت