هدف از تدوین مبحث دهم ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی، قابلیت بهره برداری و پایایی سازه های فولادی فراهم شود.

فهرست مطالب این مبحث بصورت زیر است:

فصل اول: الزامات عمومي

10-1-1 هدف و دامنه كاربرد
10-1-2 مباني طراحي
10-1-3 اصول تحليل
10-1-4 مشخصات مصالح فولادي
10-1-5 علائم،اختصارات و واحدها
10-1-6 مدارك فني
10-1-7نصب و كنترل كيفيت
10-1-8 ضوابط طراحي لرزه اي

فصل دوم: الزامات طراحي

10-2-1 الزامات تحليل و طراحي براي تامين پايداري
10-2-2 الزامات مقاطع اعضاي فولادي
10-2-3 الزامات طراحي اعضا براي نيروي كششي
10-2-4الزامات طراحي اعضا براي نيروي فشاري
10-2-5 الزامات طراحي اعضا براي خمش
10-2-6 الزامات طراحي اعضا براي برش
10-2-7 الزامات طراحي اعضا براي تركيب نيروي محوري و لنگر خمشي و تركيب لنگر پيچشي با ساير نيروها
10-2-8 الزامات طراحي اعضاي با مقطع مختلط
10-2-9 الزامات طراحي اتصالات
10-2-10الزامات حالتهاي حدي بهره برداري در تحليل و طراحي

فصل سوم: الزامات طراحي لرزه اي
 
10-3-1 هدف و دامنه كاربرد
10-3-2تعاريف
10-3-3 الزامات لرزه اي مشخصات مصالح
10-3-4الزامات لرزه اي كمانش موضعي
10-3-5 الزامات لرزه اي ستونها وصله ستونها،كف ستونها و وصله تيرها
10-3-6 الزامات لرزه اي مهار جانبي تيرها در قاب هاي خمشي متوسط و وي‍ژه
10-3-7 الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي خمشي معمولي
10-3-8 الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي خمشي متوسط
10-3-9 الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي خمشي ويژه
10-3-10الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي مهار بندي شده همگراي معمولي
10-3-11الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي مهاربندي شده همگراي ويژه
10-3-12الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي مهار بندي شده واگرا
10-3-13اتصالات گيردار از پيش تاييد شده

فصل چهارم: ساخت،نصب و كنترل 

10-4-1 مقدمه
10-4-2 دامنه كاربرد
10-4-3 مشخصات فولاد مصرفي
10-4-4 ساخت قطعات فولادي
10-4-5 رنگ آميزي و گالوانيزه كردن قسمتهاي فولادي
10-4-6 رواداري ها    

پيوست1 ضريب طول موثر اعضاي فشاري
           

پ-1-1 ضريب طول موثر ستون هايي با شرايط تكيه گاهي ايده آل  
پ-1-2  ضريب طول موثر اعضاي فشاري قابهاي مهار شده
پ-1-3 ضريب طول موثر اعضاي فشاري قابهاي مهار نشده
 
پيوست2 تحليل مرتبه دوم از طريق تحليل الاستيك مرتبه اول تشديد يافته  
           
پ-2-1 محدوديت تحليل
پ-2-2  نحوه محاسبه مقاومت هاي مورد نياز

  • فرمت فایل اصلی: PDF
  • تعداد صفحات: 311
  • حجم فایل : 10 مگابایت