این کتاب شامل مباحثی درخصوص ساختمان های بنایی مسلح ، محصور شده با کلاف و غیرمسلح و در شش فصل به شرح زیر تدوین شده است:

 فصل اول- کلیات

       8-1-1 دامنه کاربرد
       8-1-2 تعریف ها

فصل دوم- مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

       8-2-1 کلیات
       8-2-2 مصالح ساختمانی‌
                                                                                                    

فصل سوم- الزامات عمومی

       8-3-1 کلیات
                                                                                                             

فصل چهارم- ساختمان های بنایی مسلح

       8-4-1 کلیات
       8-4-2 تحلیل و طراحی
       8-4-3 ضوابط و جزییات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم
       8-4-4 ضوابط جزییات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی متوسط
       8-4-5 ضوابط ویژه برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد
                                                                                                                                   

فصل پنجم- ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف

       8-5-1 کليات
       8-5-2 محدوده کاربرد‌
       8-5-3 ساختگاه
       8-5-4 مصالح
       8-5-5 طرح و اجرا

فصل ششم- ساختمان های بنایی غیر مسلح

       8-6-1 کلیات
       8-6-2 محدوده کاربرد‌
       8-6-3 ساختگاه
       8-6-4 مصالح
       8-6-5 طرح و اجرا

  • فرمت فایل اصلی: PDF
  • تعداد صفحات: 91
  • حجم فایل : 1 مگابایت