این مبحث دربرگیرنده ضوابط کلیات، مصالح، نقشه ها و مدارک فنی، شالوده، ملاحظات معماری، ملاحظات اجرایی و رواداری های هر یک از سیستم های سازه ای صنعتی ساختمان می باشد.

فصل اول: ساختمان هاي فولادي با مقاطع گرم نورد شده

   11-1-1-كليات
   11-1-2-مصالح
   11-1-3-نقشه ها و مدارك فني
   11-1-4-شالوده
   11-1-5-اجزا سازه اي
   11-1-6-ملاحظات معماري
   11-1-7-ملاحظات طراحي
   11-1-8-ملاحظات اجرايي
   11-1-9-رواداري ها

فصل دوم: سيستم قاب فولادي سبك(LSF)

  11-2-1-كليات
  11-2-2-مصالح
  11-2-3-نقشه ها و مدارك فني
  11-2-4-شالوده
  11-2-5-اجزاي سازه اي
  11-2-6-ملاحظات معماري
  11-2-7-ملاحظات طراحي
  11-2-8-ملاحظات اجرايي
  11-2-9-رواداري ها

فصل سوم: ساختمانهاي بتني

11-3- ساختمانهاي بتني پيش ساخته

  11-3-1- كليات
  11-3-2- مصالح
  11-3-3-نقشه ها و مدارك    
  11-3-4-شالوده
  11-3-5-اجزاي سازه اي
  11-3-6-ملاحظات معماري
  11-3-7-ملاحظات طراحي
  11-3-8-ملاحظات اجرايي
  11-3-9-رواداري ها

فصل چهارم: سيستم ديوار سازه اي بتن مسلح با قالب هاي عايق ماندگار(ICF)        
  11-4-1-كليات
  11-4-2-مصالح
  11-4-3-نقشه ها و مدارك فني
  11-4-4-شالوده
  11-4-5-اجزاي سازه اي
  11-4-6-ملاحظات معماري
  11-4-7-ملاحظات طراحي
  11-4-8-ملاحظات اجرايي
  11-4-9-رواداري ها

  فصل پنجم: سيستم پانل پيش ساخته سبك سه بعدي(3D)
  11-5-1-كليات
  11-5-2-مصالح
  11-5-3-نقشه ها و مدارك فني
  11-5-4-شالوده
  11-5-5-ملاحظات معماري
  11-5-6-ملاحظات طراحي
  11-5-7-ملاحظات اجرايي
  11-5-8-روا داري ها

  فصل ششم: سيستم قالب تونلي
  11-6-1-كليات
  11-6-2-مصالح
  11-6-3-نقشه ها و مدارك فني
  11-6-4-شالوده
  11-6-5-ملاحظات معماري
  11-6-6-ملاحظات طراحي
  11-6-7-ملاحظات اجرايي
  11-6-8-روا داري ها


  • فرمت فایل اصلی: PDF
  • تعداد صفحات: 114
  • حجم فایل : 1 مگابایت