این کتاب شامل مقررات مربوط به طرح و نصب تأسیسات برقی ساختمانها با هدف تضمین ایمنی افراد استفاده کننده از آنها و نیز سلامت ساختمان، تأسیسات و محتویات می باشد.


فهرست مطالب مبحث سیزدهم بصورت زیر است:


فصل اول- دامنه كاربرد- هدف- تعريفها
         13-1-1- دامنه كاربرد
         13-1-2- هدف
         13-1-3- تعريفها

فصل دوم- اصول اساسي
        13-2-1- حفاظت براي حصول ايمني
        13-2-2- طراحي
        13-2-3- انتخاب تجهيزات الكتريكي
        13-2-4- نصب و برپايي
        13-2-5- آزمونهاي اوليه

فصل سوم- برآورد درخواست نيروي برق(ديماند)
       13-3-0- كليات
       13-3-1- برآورد توان كل نصب شده
       13-3-2- غيرهمزماني- تخمين ضريب همزماني

فصل چهارم- محل تحويل نيروي برق(سرويس مشترك)- نقطه شروع تأسيسات برق
        13-4-0- كليات
        13-4-1- تأسيسات انشعاب فشار ضعيف(منشعب از شبكه‌هاي عمومي)
        13-4-2- انشعاب فشار متوسط(اختصاصي)
        13-4-3- اتصال زمين
        13-4-4- نيروي برق اضطراري
        13-4-5- نيروي برق ايمني

فصل پنجم- تابلوهاي توزيع و تقسيم نيرو و وسائل و تجهيزات حفاظت و كنترل
       13-5-1- تابلوها
       13-5-2- تجهيزات و وسائل حفاظت و كنترل

فصل ششم- مدارها(كابل‌كشي- سيم كشي)
        13-6-0-كليات
        13-6-1- كابلها
        13-6-2- سيم كشي

فصل هفتم- تجهيزات سيم‌كشي(كليد، پريز، شستي، جعبه برداشت، جعبه تقسيم وغيره)
        13-7-0- كليات
        13-7-1- كليدها
        13-7-2- پريزها

فصل هشتم- تأسيسات جريان ضعيف
        13-8-0- كليات
        13-8-1- سيستم تلفن
        13-8-2- سيستمهاي: زنگ‌اخبار، احضار، ارتباطي‌صوتي با در ورودي(بازكن)
        13-8-3- سيستم اعلام حريق
        13-8-4- سيستم پيام‌رساني( سيستم صوتي)
        13-8-5- سيستم آنتن مركزي تلويزيون، راديو
        13-8-6- سيستمهاي جريان ضعيف ديگر

فصل نهم- محيطهاي عادي و مخصوص
        13-9-0- كليات
        13-9-1- محيطهاي با شرايط عادي(محيطهاي خشك)
        13-9-2- حمامها در منازل، هتلها و نظاير آن
        13-9-3- محيطهاي نمناك، محيطهاي مرطوب
        13-9-4- محيطهاي گرم
        13-9-5- تأمين ايمني در ساختمانهاي بلندمرتبه(برجها)تالارهاي اجتماعات، سينماها، تئاترها
        13-9-6- محيطهاي مخصوص ديگر

فصل دهم- محتواي نقشه‌ها و مدارك
       13-10-0- كليات
       13-10-1- محتواي نقشه‌ها
       13-10-2- محتواي مدارك

پيوست هاي مبحث سيزدهم

 • پیوست 1 – سیستم های نیروی برق
 • پیوست 2 – مبانی عمومی سیستم روشنایی داخلی
 • پیوست 3 – مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی
 • پیوست 4 – مبانی عمومی سیستم اعلام حریق
 • پیوست 5 – مبانی عمومی بانک خازن
 • پیوست 6 – درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیاء خارجی
 • پیوست 7 – حریم شبکه های برق
 • پیوست 8 – محتوای نقشه ها و مدارک فنی طرح تأسیسات برقی
 • پیوست 9 – واژه نامه فارسی - انگلیسی
 • پیوست 10 – مقررات و استانداردهای قابل استفاده


 • فرمت فایل اصلی: PDF
 • تعداد صفحات: 114
 • حجم فایل : 9 مگابایت