هدف از تدوین مبحث پنجم ارائه مشخصات فنی مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی به منظور حفظ ایمنی، بهداشت، محیط زیست، دوام مناسب و صرفه اقتصادی در ساختمان است.
فهرست مطالب این مبحث بصورت زیر است:
فصل اول-كليات
1-1-5 هدف و دامنه كاربرد
2-1-5 دسته‌بندي مصالح            
3-1-5 استانداردها            
4-1-5 ويژگي ها و مشخصات فنی            
5-1-5 تأیید کیفیت            
6-1-5 مطابقت با استاندارد              
7-1-5 استفاده مجدد            
8-1-5 مصالح و فراورده های جدید
9-1-5 انبار كردن              
10-1-5 ساخت و توليد در كارگاه
فصل دوم-آجر
1-2-5 تعريف            
2-2-5 دسته‌بندي            
3-2-5 استانداردها
4-2-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی              
5-2-5 سازگاری            
6-2-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
فصل سوم-بلوک های سفالی توخالی
1-3-5 تعريف              
2-3-5 دسته‌بندي              
3-3-5 استانداردها              
4-3-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی              
5-3-5 سازگاری            
6-3-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
فصل چهارم-كاشي سراميكي
1-4-5 تعريف            
2-4-5 دسته‌بندي
3-4-5 استانداردها
4-4-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی              
5-4-5 سازگاری              
6-4-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
 فصل پنجم-سنگ ساختماني
1-5-5 تعريف              
2-5-5 دسته‌بندي              
3-5-5 استانداردها              
4-5-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی              
5-5-5 سازگاری              
6-5-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
فصل ششم-سنگدانه ها              
1-6-5 تعريف              
2-6-5 دسته‌بندي              
3-6-5 استانداردها              
4-6-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی              
5-6-5 سازگاری              
6-6-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
فصل هفتم-سیمان و فرآورده هاي آن              
1-7-5 تعريف              
2-7-5 دسته بندي              
3-7-5 استانداردها              
4-7-5 ايمني، بهداشت و ملاحظات زيست محيطي            
5-7-5 سازگاري
فصل هشتم- مواد افزودني شيميايي بتن            
1-8-5 تعريف            
2-8-5 دسته بندي            
3-8-5 استانداردها            
4-8-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی            
5-8-5 سازگاری            
6-8-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
فصل نهم- آهك و فرآورده های آن              
1-9-5تعريف              
2-9-5 فرآورده هاي آهكي              
3-9-5 استانداردها              
4-9-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی              
5-9-5 سازگاری              
6-9-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
فصل دهم- گچ و فرآورده هاي آن              
1-10-5 تعريف              
2-10-5 دسته بندی              
3-10-5 استانداردها              
4-10-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی              
5-10-5 سازگاری            
6-10-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
فصل یازدهم- ملات هاي ساختمان              
1-11-5 تعريف            
2-11-5 دسته بندی              
3-11-5 استانداردها              
4-11-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی              
5-11-5 سازگاری              
6-11-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
فصل دوازدهم- فلزها و مصالح جوشكاري            
1-12-5 فلزها            
2-12-5 مصالح جوشكاري
فصل سیزدهم- چوب و فرآورده هاي آن              
1-13-5 تعريف              
2-13-5 دسته بندی              
3-13-5 استانداردها              
4-13-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی              
5-13-5 سازگاری              
6-13-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
فصل چهاردهم-قير و قطران                  
1-14-5 تعريف              
2-14-5 دسته بندی              
3-14-5 استانداردها              
4-14-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی              
5-14-5 سازگاری              
6-14-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
فصل پانزدهم- شيشه            
1-15-5 تعريف            
2-15-5 دسته‌بندي            
3-15-5 استانداردها            
4-15-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی              
5-15-5 سازگاری            
6-15-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
فصل شانزدهم- رنگ و پوشش ساختماني            
1-16-5 تعريف            
2-16-5 دسته‌بندي            
3-16-5 استانداردها            
4-16-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی            
5-16-5 سازگاری            
6-16-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
فصل هفدهم- عایق های رطوبتي            
1-17-5 تعريف            
2-17-5 دسته‌بندي            
3-17-5 استانداردها            
4-17-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی            
5-17-5 سازگاری
فصل هجدهم- عايق هاي حرارتي            
1-18-5 تعريف            
2-18-5 دسته‌بندي            
3-18-5 استانداردها            
4-18-5 ملاحظات زیست محیطی            
5-18-5 سازگاری            
6-18-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
فصل نوزدهم- پليمرهاي ساختماني            
1-19-5 تعريف            
2-19-5 دسته‌بندي            
3-19-5 استانداردها            
4-19-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی              
5-19-5سازگاری            
6-19-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
فصل بيستم- نانو مواد            
1-20-5 تعريف            
2-20-5 دسته‌بندي            
3-20-5 استانداردها            
4-20-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی              
5-20-5 سازگاری            
6-20-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
پیوست 1: مشخصات مصالح و فرآورده های ساختمانی مصرفی در برخی سیستم های ساختمانی            
پیوست 2: استانداردهای مرجع


  • فرمت فایل اصلی: PDF
  • تعداد صفحات: 260
  • حجم فایل : 1 مگابایت