فرمي كه براي يك نوع گمانه زني مورد استفاده قرار مي گيرد بستگي به نوع كاري دارد كه در محل انجام مي شود اما به طور کلی گزارش گمانه زنی، گزارش پايه اي است كه شامل جزئيات كارهاي انجام شده و يافته هاي حاصل از حفاري مي باشد. كليه قسمت هاي گزارش بايد در محل، قبل از اتمام شناسايي تكميل شده باشد. 

قسمت هایی که باید در گزارش گمانه زنی ذکر شوند:

 • عمق خاك هاي مختلف و لايه هاي سنگي كه در حفاري با آن مواجه مي شويم 
 • ثبت دقيق هر گونه تغييرات در آرايش و موقعيت گمانه ها 
 • اطلاعات نقشه برداري توپوگرافي شامل محل و تراز سطح گمانه، موقعيت نقاط نشانه نقشه برداري (bench mark)  در صورتي كه در دسترس باشند.
 • مشخصات لايه هاي زيرين خاك و سنگ بستر شامل دانسيته، استحكام، رنگ، رطوبت، ساختار و منشا زمين شناسي 
 • نوع، عمق نفوذ و مقدار بازيافت نمونه هاي حاصل از نمونه گير
 • مقاومت در برابر نمونه گيري  تعداد ضربه در برابر عمق نفوذ نمونه گير، اندازه و نوع چكش،  ارتفاع سقوط چكش
 • روشهاي بكاررفته در بهسازي و پايدارسازي جداره گمانه
 • سطح آب مشاهده شده با توجه به تغييرات بوجود آمده درسطح آب
 • گام هاي نمونه گيري و بازيافت مغزه 
 • مقاومت نسبي در برابر حفاري 
 • ثبت زمان آغاز حفاري، تكميل حفاري و زمانهايي كه در آن سطح آب در گمانه اندازه گيري مي شود
 • شماره حفاري، عمق، طول، درصد بازيافت و شاخص كيفيت سنگ 
 • از دست دادن مايع حفاري 
 • خاتمه گمانه زني

نمونه ای از فرم نمودار گمانه زنی در زیر آورده شده است.


کاربرد گزارش گمانه زني

 با استفاده از اين گزارش يک ديد کلي از مسائل زير بدست مي آيد:

 • سطح آب زيرزميني و وضعيت ظاهري نمونه ها
 • شرايط طبيعي تشکيل خاک 
 • محدوده گسترش رسوبات
 • لايه بندي سنگ و خاک در محل
 • جهت شناسايي و رسم پروفيل خاك و مقاطع زمين شناسي 

در متن گزارش نهايي ژئوتکنيک جزئيات گزارش گمانه زني و نتايج آزمون هاي آزمايشگاهي ذکر مي شود که شامل مواردی همچون عمق، نحوه گسترش مواد مختلف در محل مورد آزمایش، لايه بندي و سطح آب زير زميني و ... می باشد

 اطلاعات پروژه

اطلاعات پروژه ای که انجام میگیرد باید در برگیرنده موارد زیر باشد:

 • محل انجام پروژه
 • نام يا شماره پروژه
 • تاريخ و زمان انجام کار
 • پيمانکار حفاري 
 • نام تهيه کننده گزارش گمانه زني
 • روشهاي انجام حفاري
 • نوع تجهيزات حفاري 
 • وزن چکش
 • ارتفاع سقوط
 • شرايط آب و هوايي


موقعیت و تراز گمانه زنی

موقعيت گمانه (مختصات و يا فاصله و جهت از يک نقطه خاص) وتراز سطح زمين (با ذکر سطح مقايسه) بايد در گزارش حفاري هر گمانه ذکر شود. 

شناسايي ساختار طبقات زمين

 شرايط زيرسطحي مشاهده شده در نمونه ها و همچنين نحوه کار سرمته دستگاه حفاري بايد در ستون «توصيف مصالح» يا ستون «ملاحظات» نوشته شود. در گزارش گمانه زني، ضمن توصيف هر لايه خاک، بايد هر لايه از لايه هاي مجاور با خط افقي پر جدا شود. در جاهايي که بعضي از مشخصات خاک تغيير مي کند نيز بايد خطوط جداکننده رسم شوند. مثلاً تغيير از حالت سفت به متراکم يا تغيير پلاستيسيته از کم به زياد!

اطلاعات نمونه ها

اطلاعات نمونه ها باید دارای موارد زیر باشد:

 • نوع نمونه
 • تاريخ و ساعت نمونه گيري
 • نوع نمونه گير
 • عمق نمونه
 • درصد بازيافت نمونه ، نسبت طول بازيابي شده به طول نمونه گيري مثلاً  mm550/650

گزارش های همانه زنی در واقع باید کلیه اطلاعات لازم و اساسی را در اختیار فرد خواننده قرار دهد. از هرگونه ابهام به دور باشد.