شرایط عمومی پیمان در 5 فصل و 47 ماده به شرح زیر :

فصل اول

 • ماده 1 . پيمان
 • ماده 2. موافقت نامه
 • ماده 3. شرايط عمومي
 • ماده 4. شرايط خصوصي
 • ماده 5 . برنامه زماني اجراي كار
 • ماده 6. كارفرما 
 • ماده 7. پيمانكار
 • ماده 8. مدير طرح
 • ماده 9. مهندس مشاور ، مهندس ناظر
 • ماده 10. رئيس كارگاه
 • ماده 11. پيمانكار جزء
 • ماده 12. كار ، كارگاه ، تجهيز ، و برچيدن كارگاه
 • ماده 15. روز ، ماه ، تاريخ ها ، مفرد و جمع ، عنوان ها

فصل دوم

 • ماده 16. تاييدات پيمانكار
 • ماده 17. كاركنان
 • ماده 19-كنترل نقاط نشانه ، پياده كردن نقشه ها ، اندازه گيري
 • ماده 20. تجهيز كارگاه ، تدارك مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات
 • ماده 21.حفاظت از كار و شخص ثالث ، بيمه كار ، مراقبت هاي لازم
 • ماده 22. ترتيب گردش مدارك ، نقشه ها و ابلاغ دستور كارها 
 • ماده 23. حفاظت تاسيسات زير بنايي و تغيير وضع آنها 
 • ماده 24. واگذاري ، پيمانكاران جزء 
 • ماده 25.اجراي كار در شب
 • ماده 26.آثار تاريخي و اشياي عتيقه
 • ماده 27.اقامتگاه قانوني

فصل سوم

 • ماده 28. تحويل كارگاه
 • ماده 29. تغيير مقادير كار، قيمت هاي جديد ، تعديل نرخ پيمان
 • تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش بيني شده در شرايط خصوصي است
 • ماده 30. تغيير مدت پيمان
 • ماده 31.مديرت اجرا 
 • ماده 32. نظارت بر اجراي كار
 • ماده 33.مهندس ناظر

فصل چهارم

 • ماده 34. تضمين انجام تعهدات
 • ماده35. تضمين حسن انجام كار
 • ماده 36. پيش پرداخت
 • ماده 37. پرداخت ها 
 • ماده 38. پرداخت هاي ارزي
 • ماده 39.تحويل موقت
 • ماده 40.صورت وضعيت قطعي
 • ماده 41. تحويل قطعي
 • ماده 42.مسئوليت هاي دوره تضمين

فصل پنجم.

 • ماده 43. بروز حوادث قهري
 • ماده 44. ممنوعيت قانوني
 • ماده 45. حقوق انحصاري ثبت شده
 • ماده 46. موارد فسخ پيمان
 • ماده 47 . اقدامات فسخ پيمان


 • فرمت فایل اصلی: Word
 • حجم فایل : 1 مگابایت