همان گونه که از نام این نشریه مشخص است این نشریه به بررسی طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه می پردازد که در 8 فصل به شرح زیر می باشد:

فصل 1 

 • کلیات
 • تعاریف و موارد قرار دادی
 • واژه های فنی 
 • زیر سازی
 • بستر فرودگاه
 • اماده کردن بستر فرودگاه
 • راهسازی
 • قشر زیر اساس
 • قشر اساس
 • رویه بتنی
 • مشخصات ، اصلاحات و اسامی
 • ازمایش های تعیین مشخصات
 • سیستم آحاد
 • مهندس
 • روساز های صلب یا روسازی بتنی
 • تعیین ضخامت روسازی
 • تعداد و نوع بار های وارده از هواپیما
 • ترافیک و تمرکز ترافیک


فصل دوم

 • شناسایی محلی ، مشخصات طبقه بندی
 • اصول بررسی و شناسایی خاک و مصالح مصرفی
 • تعیین لایه ها
 • جدول فواصل متعارف
 • نمونه گیری
 • تهیه نیم رخ های خاک
 • آزمایش هایی که باید روی خاک های بستر فرودگاه انجام شود
 • آماده کردن نمونه خاک
 • آزمایش های تعیین مشخصات فیزیکی نمونه های خاک
 • آزمایش دانه بندی 
 • تعیین حد خمیری و حد روانی خاک
 • آزمایش هایی که ظرفیت باربری خاک را تعیین می کنند
 • ضریب عکس العمل یا رقم K
 • رقم CBR خاک
 • آزمایش های اضافی که در موارد خاص لازم می گردد
 • طبقه بندی خاک ها
 • طبقه بندی بستر
 • شرایط زهکشی و یخبندان


فصل سوم

 • آماده نمودن بستر فرودگاه و انجام قشر های رو سازی
 • انواع بستر
 • مشخصات بسترزهکشی توسط کانال های سطحی و لوله های تحت الارضی
 • جلوگیری از اثرات مخرب یخبندان
 • خاکریزی
 • تسطیح و تراز سطح بستر
 • اجرای قشر های زیر اساس و اساس
 • قشر اساس آسفالتی
 • مشخصات مصالح زیر اساس غیر آسفالته


فصل چهارم

 • مشخصات بتن مصرفی در رویه بتنی فرودگاه ها
 • ترکیب بتن
 • سیمان
 • مصالح سنگی 
 • دانه های سنگی درشت
 • آب
 • مواد معین
 • نسبت های اختلاط و آزمایش های لازم


فصل پنجم

 • طرح و محاسبه روسازی های بتنی
 • تعیین ضخامت روسازی بتنی برای سطوح بحرانی و غیر بحرانی
 • نکات در مورد قشر زیر اساس
 • مثال ها عددی محاسبه ضخامت روسازی


فصل ششم

 • آهن گذاری و آرماتور بندی
 • کلیات
 • نوع و فواصل آرماتور ها
 • مقدار آرماتور
 • مثال عددی
 • مقدار فولاد


فصل هفتم

 • درز بندی
 • کلیات
 • کنترل ترک ها
 • انواع درز ها
 • درز های انبساط ، ساخت ، انقباض 
 • توسعه آتی رویه بتنی
 • میله های مصرفی در درز های بتن


فصل هشتم

 • مشخصات فنی و اجرایی بتن رویه
 • اماده نمودن سطح زیر بتن
 • وسائل
 • قالب بندی
 • انبار کردن و توزیع مصالح
 • تهیه بتن و نسبت اختلاط
 • محدودیت های اختلاط
 • اصتقرار بتن
 • نصب آرماتور
 • تراکم و تسطیح نهایی
 • آزمایش های سطحی
 • مواظبت و عمل آوری بتن
 • بتن ریزی در هوای سرد و گرم
 • باز کردن قالب ها
 • رواداری در ضخامت و استقامت سطح رویه
 • پرکردن درز ها
 • حفاظت بتن
 • باز کردن باند برای عبور


 • شماره نشریه : 4
 • تعداد صفحه : 90
 • حجم فایل : 3 مگابایت
 • فرمت : PDF
 • سال انتشار : 1350