نشریه شماره 6

دانلود نشریه شماره 6 ، ضمائم فنی دستورالعمل طرح، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها

/nashriye-6

ضمائم فنی دستورالعمل طرح، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها