دانلود مبحث چهارم

دانلود مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) - ویرایش 96

/moghararat-meli-mabhas-4

این مبحث تعیین کننده شکل، حجم و نحوه قرارگیری مجاز ساختمان در زمین و فضاهای باز آن و مقررات مربوط به حداقل های الزامی فضاها و تامین نور و تعویض هوای آن ها و همچنین ضوابط اختصاصی برخی تصرف های متداول است.


مشاوره در واتس آپ