قسمت 5 - شناخت حلقه For و دستورات rem و تابع های پیش فرض متلب

سر فصل ها :

 1. آشنایی با دستور rem
 2. نحوه استفاده از عدد پی (pi) و سینوس (sin) کسینوس (cos) و تانژانت (tan) در متلب
 3. آشنایی با دستور فاکتوریل (factorial)
 4. نحوه استفاده از حلقه for
 5. آشنایی با دستور A:B و دستور A:B:C
 6. نحوه برطرف کردن خطا های برنامه نوشته شده در هنگام Run گرفتن
 7. حل 4 مثال در قالب نرم افزار متلب نظیر موارد زیر:
 • مثال : بدون استفاده از دستور فاکتوریل برنامه ای بنویسید که عددی از کاربر دریافت کند و فاکتوریل آن را حساب نماید!
 • مثال : برنامه ای بنویسید که عددی از کاربر دریافت نماید و در صورتی که عدد زوج بود نمایش دهد عدد زوج است در غیر این صورت نمایش دهد عدد فرد است.
 • مثال : برنامه ای بنویسید که کلیه اعداد بین دو عدد دلخواه را با فاصله یک واحد نمایش دهد.
 • مثال : برنامه ای بنویسید که کلیه اعداد بین دو عدد دلخواه را با فاصله نیم واحد نمایش دهد.

زمان : 30 دقیقهبرای مشاهده سایر قسمت ها اینجا را کلیک نمایید.