قسمت 4 - آشنایی با دستور شرطی If

سرفصل ها :

  1. آشنایی با تابع شرطی If , else , elseif , end
  2. نحوه نوشتن دستور قرار گیری یک پارامتر بین دو عدد مختلف (a<b<c)
  3. مثال 3 ، نوشتن برنامه ای که عددی از کاربر دریافت کند اگر مثبت بود همان عدد را نمایش دهد، اما در صورتی که عددکاربر منفی بود قرینه آن را نمایش دهد.
  4. مثال 4 ، آموزش نوشتن برنامه ای که نمره دانشجو توسط کاربر وارد گردد و بر اساس موارد زیر نمره را دسته بندی نماید و عبارت مشخص شده را نمایش دهد.
  • 18 تا 20 : عالی
  • 14 تا 18 : خوب
  • 10 تا 14 : قابل قبول
  • کمتر از 10 : مردود

برای مشاهده سایر قسمت ها اینجا را کلیک نمایید.